https://www.liquidpoker.net/


LP international Poland latinoamerica Iceland    Contact            Users: 238 Active, 5 Logged in - Time: 09:01

a quick question about moving

New to LiquidPoker? Register here for free!
Forum Index > General
phanhuyen   Vietnam. Apr 16 2018 05:28. Posts 1

Không th? ph? nh?n r?ng, lông mi là ?i?m nh?n t?o nên s?c hút cho ?ôi m?t phun chân mày ??p. Lông mi th??ng khá nh?y c?m và r?t m?ng manh. Th?nh tho?ng b?n s? nhìn th?y vài s?i lông mi r?i r?ng. V?y li?u lông mi r?ng có m?c l?i ???c không?
[b]Lông mi r?ng có m?c l?i ???c không?[/b]
B?t mí cho các b?n m?t thông tin r?t thú v? v? hàng lông mi trên m?t c?a chúng ta. Lông mi c?ng gi?ng nh? tóc, có vòng tu?n hoàn và vòng ??i riêng. Ch?c ch?n b?n s? ng?c nhiên nh?ng hãy cùng tham kh?o ngay qua thông tin này nhé.

Lông mi b? r?ng có m?c l?i ???c không?
Lông mi tr?i qua chu k? s?ng g?m 3 giai ?o?n:
Giai ?o?n ??u (Anagen): Kéo dài trong kho?ng 30 ??n 45 ngày. ?ây là th?i ?i?m lông mi b?t ??u t?ng tr??ng. Giai ?o?n này th??ng chi?m kho?ng 45% lông mi ph?n trên và 15% lông mi hàng d??i.
Giai ?o?n chuy?n ti?p (Catagen): Lúc này, lông mi ?ã t?m ng?ng phát tri?n, các nang lông co l?i. N?u b?n nh? lông mi chúng có th? m?c l?i ngay. Th?i gian di?n ra giai ?o?n này th??ng là 2 ??n 3 tu?n.
Giai ?o?n ngh? ng?i (Telogen): Là giai ?o?n cu?i cùng trong chu k? c?a lông mi. Telogen là th?i ?i?m chúng ngh? ng?i và k?t thúc chu k?. Th?i gian kéo dài kho?ng 100 ngày. Vì th? lâu lâu b?n th??ng th?y lông mi r?ng. ?ó là khi chúng k?t thúc vòng ??i và chu?n b? l?p l?i.
V?i th?c m?c lông mi r?ng có m?c l?i ???c không? Câu tr? l?i là có. Nh?ng tùy theo c? ??a và cách ch?m sóc c?a m?i ng??i mà th?i gian m?c l?i c?a lông mi s? dài hay ng?n. Thông th??ng kho?ng 2 - 3 tu?n.
[b]Cách ng?n ng?a lông mi r?ng[/b]
Ng??i ta th??ng nói: phòng b?nh h?n ch?a b?nh, vì v?y n?u không mu?n ph?i m?t th?i gian m?i ngày cho vi?c g?n mi hay b? ra m?t kho?n chi phí ?? n?i mi thì b?n nên th?c hi?n t?t nh?ng cách giúp ng?n ng?a lông mi r?ng nh? sau:
Không nên th?c khuya, không ???c d?i m?t quá nhi?u.
Cung c?p ??y ?? d??ng ch?t trong b?a ?n hàng ngày, không ?n quá nhi?u ch?t béo, ?? cay nóng, b? sung nhi?u vitamin E, C, rau xanh, hoa qu? và th?c ph?m t?t cho lông mi, tóc nh?: h?nh nhân, cá, táo,...
??m b?o ?? l??ng n??c m?i ngày: t? 1,5 ??n 2 lít/ ng??i/ ngày.
Không dùng nhi?u r??u, bia, ch?t kích thích có h?i, thu?c lá,...
Không ti?p xúc nhi?u v?i ánh n?ng m?t tr?i. Khi ra ???ng, ch? em nên che ch?n th?t k? ?? tránh tia UV tác ??ng x?u ??n m?t và lông mi.
N?u không c?n thi?t, b?n nên h?n ch? trang ?i?m. ?i?u này có v? khó kh?n v?i phái ??p vì ch? em th??ng có thói quen trang ?i?m khi ra ???ng. Nh?ng mascara, ph?n, màu m?t có th? làm lông mi không phát tri?n t? nhiên. Ch?a k?, n?u t?y trang không s?ch ho?c l?m d?ng quá nhi?u ch?t t?y trang, lông mi s? khô, gãy r?ng, nghiêm tr?ng h?n là ?nh h??ng t?i m?t, làm gi?m th? l?c.
S? d?ng mascara ? nh?ng n?i uy tín, ch?t l??ng.
Không dùng mi gi? kém ch?t l??ng phun tán b?t lông mày ? ?âu ??p, không có ngu?n g?c xu?t x? rõ ràng.
Th??ng xuyên t?p th? thao, gi? tinh th?n tho?i mái, không stress, c?ng th?ng quá m?c.

S? h?u hàng mi dài cong vút t? nhiên không khó
Áp d?ng các ph??ng pháp t? nhiên giúp kích thích lông mi phát tri?n. M?t s? cách hi?u qu? có th? k? ??n nh?:
Vitamin E: Có ch?a nhi?u ho?t ch?t t?t cho s? phát tri?n c?a lông mi và tóc. Dùng vitamin E vu?t lên lông mi theo chi?u t? g?c ??n ng?n không ch? giúp lông mi dài ra mà còn t?o ?? cong quy?n r? nh? mong mu?n.
L??c ch?i mi: B?n có th? mua l??c mini chuyên ch?i mi ho?c s? d?ng mascara c? ?? ch?i mi theo chi?u t? d??i lên. M?i ngày b?n ch? c?n dành 5 phút ch?i mi ?? giúp nang lông ???c kích thích, phát tri?n và m?c dài h?n. Khi ch?i, b?n nên th?c hi?n nh? nhàng, tránh tác ??ng m?nh làm lông mi b? r?ng.
Các lo?i d?u d??ng: bao g?m d?u d?a, d?u oliu, h?nh nhân,... phun chân mày ??p ? ?âu có tác d?ng d??ng ?m, nuôi d??ng và kích thích lông mi m?c dài, kh?e h?n. Ch? em ch? c?n mua d?u d??ng nguyên ch?t, sau ?ó dùng t?m bông ho?c bôi tr?c ti?p vào tay r?i vu?t lên lông mi theo chi?u t? g?c ??n ng?n. B?n có th? th?c hi?n vào bu?i sáng ho?c bu?i t?i tr??c khi ?i ng? ?? mang ??n hi?u qu? làm dài mi nh? mong ??i.

Facebook Twitter
 Last edit: 20/04/2018 09:51

Baalim   Mexico. Apr 16 2018 22:21. Posts 32896

usps?

Ex-PokerStars Team Pro Online 

 

Poker Streams


Copyright © 2019. LiquidPoker.net All Rights Reserved
Contact Advertise Sitemap